Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.11.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi

1. birleşiminin 1. ve 2.   Oturumu 06.11.2012 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklamayapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardanFikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE,Mehmet Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL,  HasanKırlı, İsmail SAĞIROĞLU,  İsmail GÜNDAŞ, MuzafferGÜRFİDAN, Emine ZEYBEK,  HüseyinÜZÜLMEZ,   Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL,İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN,  İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.DevrimYILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ, ErkanAKSOY,  Olcay SANAL, Ali YILMAZ,  Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcutoldukları anlaşıldı.

G-1-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce , Tepecik mahallesinde bulunan 2. DereceDoğal Sit Alanı Acısu Parkına Cephesi olan binalara " Cephe İyileştirme Projesi"hazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli BüyükşehirBelediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent EstetiğiŞube Müdürlüğü Estetik Kurulu´nun kararına istinaden "Acısu Parkı Çevresi Cepheİyileştirme Projesi" nin Belediyemiztarafından yaptırılması  teklifi ileilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 02.11.2012 tarih ve 6428 sayılı yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakıngündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-2-Kadıköy mahallesi Selahattin Sokak 4934 ada, 16 parselde yeni yapılan parkaisim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31.10.2012tarih ve 1240 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakıngündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

02.10. 2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

02.10.2012tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliğiteklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları veEğitim Müdürlüğünün 30.10.2012 tarih ve 1438 sayılı yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ilekarar verildi.

 

Madde 4- Kocaeli ili İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Mahallesi,Karabaş Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve M.Alipaşa Mahallelerinde 3402 sayılıKadastro kanununun 22.Maddesinin (a) bendinin uygulamasına ilişkin kadastroekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda isimleri belirtilen hermahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak veİstimlak Müdürlüğünün 16.10.2012 tarih ve 7543 Sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

Madde 5- İzmit- Durhasan Mevkii, G23b.25a.3b uygulama imarplanı paftası, Ticaret Alanı kullanımına sahip 4983 ada 1 nolu parsel üzerindeyer alan "2K" blok gösteriminin mevcut imar planı üzerinden kaldırılmasınıiçeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünün 17.10.2012 tarih ve 3588 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

Madde 6- İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25a.3c uygulamaimar planı paftası, 2522 ada 20 nolu parselin 5/A-4/3, 0.35/1.40 yapılaşmakoşuluna sahip "Ticaret Alanı" kullanımının nazım imar planı kararlarıdoğrultusunda E=1.40, H:4 kat, Hmax:7.00 mt. yapılanma koşuluna sahip " ÖzelSağlık Tesis Alanı" olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmarPlanı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.10.2012 tarih ve3586 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(M.Zekeriya ÖZAK tarafından  verilen sözlü önerge doğrultusunda,Hmax:7.00 mt´likyapılanma koşulunun   Hmax: 17.00 mt´olarakdüzeltilmesi teklifinin kabulüyle)  

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

Madde 7- İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25c.1a uygulamaimar planı paftası, 3058 ada 13 nolu parselde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapılaşmayıteşvik etmek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ileilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.10.2012 tarih ve 3589 sayılı yazısıokunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

Madde 8- İzmit-Veliahmet Mahallesi,G23b.24c.1a uygulama imar planı paftası 348 ada 3 ve 83 nolu parsellerin tamamıile 2,4,84 ve 121 nolu parsellerin bir kısmı ve 699 ada 84 nolu parselin birkısmında onaylı nazım imar planıdoğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgiliİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.10.2012 tarih ve 3587 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

Madde 9- İzmit- Arızlı Ağaköy Mevkii, G23b.23b.3b-3c-3duygulama imar planı paftalarında onaylı nazım imar planı doğrultusundahazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar veŞehircilik Müdürlüğünün 17.10.2012 tarih 3590 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

KARAR 80- (Madde10-) Akçakoca Evleri 4466 ada, 1parsel nolu tapu işlemi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.09.2012 tarihve 4796 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

(Madde 11-) İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 541 ada 23 noluparselin 3/A-4/3, 0.50/2.00 yapılaşma koşuluna sahip "Tali İş Merkezi Alanı"kullanımının çekme mesafelerinin yeniden düzenlenerek plan üzerineişlenmesi  ile ilgili İmar  komisyonunun 18.10.2012 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporlameclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ilekarar verildi.

KARAR 81- ( Madde 12-) İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25d.2a uygulama imar planıpaftası, 1742 ada 40 nolu parselin 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılaşma koşuluna sahip"Konut Alanı" kullanımının nazım imar planı kararları doğrultusunda "Özel Yurt"alanı olarak planlanması ile yapılaşma koşullarının E=1.20, H:3 kat olacakşekilde yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar komisyonunun  17.10.2012 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Belediyemeclis üyeleri, (Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, ŞabanSARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarınakarşı; İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan  Belediye Meclisüyeleri ( Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI,  İsmailGÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN,İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK,Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL, Ali YILMAZ) ´ınkabul oylarıyla, oyçokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR 82- ( Madde 13-) Belediyemiz tarafından Revizyonu gerçekleştirilenisimsiz ve yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşlerKomisyonunun 10.10.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediyemeclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, ŞabanSARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ,  Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´in mualifoylarına karşı)İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye Meclisüyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahimELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, MahmutÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY,  Olcay SANAL, AliYILMAZ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR 83- (Madde 14-) Körfez mahallesi, 2547 ada,1parselde bulunan ve revizyonu yapılan isimsiz parka isim verilmesi teklifi ileilgili Türlü İşler komisyonunun 19.10.2012 tarihli raporu

okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 84- ( Madde 15-) Katı Atık Toplama ve TaşımaTarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.10.2012tarihli raporuokunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanunuve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusundadüzenlenmiş olan 2013 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun23.10.2012  tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ilekarar verildi.

KARAR 85-( Madde 17-) 2010-2014 Stratejikplanından alınan 2013 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi a bendi uyarıncagörüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.10.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Fikret GÖKMEN tarafında verilen soru önergesi: ( Bir sonraki mecliste bilgi verilecek.)

1-2012 Yılında kaç tane binek otomobil kiralandığı?

2-2013 yılında kaç tane binek otomobilin kiralanacağı?

3-Kaç tane ticari araç kiralandığı?

4-Kaçtane İş makinası kiralandığı?

 

KARAR 86- ( Madde 18-)  2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan veBütçe komisyonunun 30.10.2012 tarihli raporu Esame-i Tayin suretiyle yapılanoylama neticesinde:

 

2013Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne(Belediye meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, ŞabanSARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, FayıkÇELİK ´in mualif oylarına karşı)  İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Belediye Meclis üyeleri (Muammer BİNER, M.ZekeriyaÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, EmineZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmailGÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, ZaferYILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ) ´ın kabul oylarıyla,oyçokluğu ile karar verildi.     

 

2013 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesi  maddemadde okunarak Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kararnameninkabulüne (Belediye meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, FahriÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, CengizÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar DevrimYILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, FayıkÇELİK´in mualif oylarına karşı) İzmit Belediye Başkanı Dr. NevzatDOĞAN, Belediye Meclis üyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  HüseyinÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, KaniBAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, ErkanAKSOY, Ali YILMAZ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile kararverildi.     

2013 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin ödenekCetveli  Kurumsal A kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonelsınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları 127.000.000.00 TL olarakEsame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde (Belediye meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmailSAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, MehmetDEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´ in mualif oylarınakarşı)  İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye Meclisüyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahimELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, MahmutÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ) ´ınkabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.     

2013 Mali Yılı Belediye  Gelir BütçesininEkonomik sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları 127.000.000.00 TLolarak Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde , (Belediyemeclis üyeleri, FikretGÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmailSAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, MehmetDEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´in mualif oylarınakarşı)   İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, BelediyeMeclis üyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, HasanKIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahimKILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahimBULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, AliYILMAZ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.     

2013 Mali Yılı  Ayrıntılı Harcama Proğramıdüzeyinde  Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde, (Belediye meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, ŞabanSARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´inmualif oylarına karşı) İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, BelediyeMeclis üyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, HasanKIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahimKILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahimBULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY,  AliYILMAZ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi. 

2013 Mali Yılı Finansman Proğramı düzeyinde Esame -i  Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde, Belediye meclisüyeleri, ( FikretGÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmailSAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, MehmetDEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR,  Fayık ÇELİK´in  mualifoylarına karşı) İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, BelediyeMeclis üyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, HasanKIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahimKILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahimBULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY,  AliYILMAZ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

G-1- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce, Tepecik Mahallesinde bulunan 2. Derece Doğal Sit Alanı Acısu Parkına Cephesi olan binalara "Cephe İyileştirme Projesi" hazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulunun kararına istinaden "Acısu Parkı Çevresi Cephe İyileştirme Projesi" nin Belediyemiz tarafından yaptırılması  teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 02.11.2012 tarih ve 6428 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan  müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-2- Kadıköy mahallesi Selahattin Sokak 4934 ada,16 parselde yeni yapılanparka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün31.10.2012 tarih ve 1240 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşlerKomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

AzalardanHüseyin CANIGENİŞ´in mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan Hüseyin CANIGENİŞ´in izinli sayılmalarınıisteyen azalardan Emine ZEYBEK ve İbrahim ELGİN tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Azalardan  HüseyinCANIGENİŞ´in   izinli sayılmasına oybirliği ile kararverildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.11.2012Salı günü yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 04.12.2012Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                          Emine OKANALP                         Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                            Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesidoğrultusunda;  03.12. 2009 tarihlitutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmaksuretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.MetinAlan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle,Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, CengizÖzcan, Elif Bülbül,  Gülümser Ayhan,  Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Ç.DevrimYıldız,  Orhan Karadağ,  Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın  19 oyuna karşı, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclisüyeleri  İlyas Şeker, Muammer Biner,M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç,İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, ZaferYılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluksağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinin devamınakarar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Meclisgündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Herbir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ilegörüşülmesi gerekir.Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi halinegetirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül veFikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılanoylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddelerhalinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 65-  05.06.2012tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmit Gıda OtoparkSpor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park,cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmeninkurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgilikurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarakBütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi veişlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme veİştirakler Müdürlüğünün 02.07.2012 tarih ve178 sayılı yazısı okunarak vegündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

   05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmitGıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çaybahçesi, park, cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmaküzere işletmenin kurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergidairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleriBakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve BelediyeBaşkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetkiverilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi

1. birleşiminin 1. ve 2.   Oturumu 06.11.2012 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklamayapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardanFikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE,Mehmet Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL,  HasanKırlı, İsmail SAĞIROĞLU,  İsmail GÜNDAŞ, MuzafferGÜRFİDAN, Emine ZEYBEK,  HüseyinÜZÜLMEZ,   Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL,İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN,  İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.DevrimYILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ, ErkanAKSOY,  Olcay SANAL, Ali YILMAZ,  Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcutoldukları anlaşıldı.

G-1-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce , Tepecik mahallesinde bulunan 2. DereceDoğal Sit Alanı Acısu Parkına Cephesi olan binalara " Cephe İyileştirme Projesi"hazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli BüyükşehirBelediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent EstetiğiŞube Müdürlüğü Estetik Kurulu´nun kararına istinaden "Acısu Parkı Çevresi Cepheİyileştirme Projesi" nin Belediyemiztarafından yaptırılması  teklifi ileilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 02.11.2012 tarih ve 6428 sayılı yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakıngündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-2-Kadıköy mahallesi Selahattin Sokak 4934 ada, 16 parselde yeni yapılan parkaisim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31.10.2012tarih ve 1240 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakıngündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

02.10. 2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

02.10.2012tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliğiteklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları veEğitim Müdürlüğünün 30.10.2012 tarih ve 1438 sayılı yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ilekarar verildi.

 

Madde 4- Kocaeli ili İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Mahallesi,Karabaş Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve M.Alipaşa Mahallelerinde 3402 sayılıKadastro kanununun 22.Maddesinin (a) bendinin uygulamasına ilişkin kadastroekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda isimleri belirtilen hermahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak veİstimlak Müdürlüğünün 16.10.2012 tarih ve 7543 Sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

Madde 5- İzmit- Durhasan Mevkii, G23b.25a.3b uygulama imarplanı paftası, Ticaret Alanı kullanımına sahip 4983 ada 1 nolu parsel üzerindeyer alan "2K" blok gösteriminin mevcut imar planı üzerinden kaldırılmasınıiçeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünün 17.10.2012 tarih ve 3588 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

Madde 6- İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25a.3c uygulamaimar planı paftası, 2522 ada 20 nolu parselin 5/A-4/3, 0.35/1.40 yapılaşmakoşuluna sahip "Ticaret Alanı" kullanımının nazım imar planı kararlarıdoğrultusunda E=1.40, H:4 kat, Hmax:7.00 mt. yapılanma koşuluna sahip " ÖzelSağlık Tesis Alanı" olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmarPlanı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.10.2012 tarih ve3586 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(M.Zekeriya ÖZAK tarafından  verilen sözlü önerge doğrultusunda,Hmax:7.00 mt´likyapılanma koşulunun   Hmax: 17.00 mt´olarakdüzeltilmesi teklifinin kabulüyle)  

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

Madde 7- İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25c.1a uygulamaimar planı paftası, 3058 ada 13 nolu parselde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapılaşmayıteşvik etmek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ileilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.10.2012 tarih ve 3589 sayılı yazısıokunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

Madde 8- İzmit-Veliahmet Mahallesi,G23b.24c.1a uygulama imar planı paftası 348 ada 3 ve 83 nolu parsellerin tamamıile 2,4,84 ve 121 nolu parsellerin bir kısmı ve 699 ada 84 nolu parselin birkısmında onaylı nazım imar planıdoğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgiliİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.10.2012 tarih ve 3587 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

Madde 9- İzmit- Arızlı Ağaköy Mevkii, G23b.23b.3b-3c-3duygulama imar planı paftalarında onaylı nazım imar planı doğrultusundahazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar veŞehircilik Müdürlüğünün 17.10.2012 tarih 3590 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

KARAR 80- (Madde10-) Akçakoca Evleri 4466 ada, 1parsel nolu tapu işlemi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.09.2012 tarihve 4796 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

(Madde 11-) İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 541 ada 23 noluparselin 3/A-4/3, 0.50/2.00 yapılaşma koşuluna sahip "Tali İş Merkezi Alanı"kullanımının çekme mesafelerinin yeniden düzenlenerek plan üzerineişlenmesi  ile ilgili İmar  komisyonunun 18.10.2012 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporlameclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ilekarar verildi.

KARAR 81- ( Madde 12-) İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25d.2a uygulama imar planıpaftası, 1742 ada 40 nolu parselin 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılaşma koşuluna sahip"Konut Alanı" kullanımının nazım imar planı kararları doğrultusunda "Özel Yurt"alanı olarak planlanması ile yapılaşma koşullarının E=1.20, H:3 kat olacakşekilde yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar komisyonunun  17.10.2012 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Belediyemeclis üyeleri, (Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, ŞabanSARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarınakarşı; İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan  Belediye Meclisüyeleri ( Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI,  İsmailGÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN,İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK,Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL, Ali YILMAZ) ´ınkabul oylarıyla, oyçokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR 82- ( Madde 13-) Belediyemiz tarafından Revizyonu gerçekleştirilenisimsiz ve yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşlerKomisyonunun 10.10.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediyemeclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, ŞabanSARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ,  Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´in mualifoylarına karşı)İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye Meclisüyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahimELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, MahmutÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY,  Olcay SANAL, AliYILMAZ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR 83- (Madde 14-) Körfez mahallesi, 2547 ada,1parselde bulunan ve revizyonu yapılan isimsiz parka isim verilmesi teklifi ileilgili Türlü İşler komisyonunun 19.10.2012 tarihli raporu

okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 84- ( Madde 15-) Katı Atık Toplama ve TaşımaTarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.10.2012tarihli raporuokunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanunuve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusundadüzenlenmiş olan 2013 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun23.10.2012  tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ilekarar verildi.

KARAR 85-( Madde 17-) 2010-2014 Stratejikplanından alınan 2013 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi a bendi uyarıncagörüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.10.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Fikret GÖKMEN tarafında verilen soru önergesi: ( Bir sonraki mecliste bilgi verilecek.)

1-2012 Yılında kaç tane binek otomobil kiralandığı?

2-2013 yılında kaç tane binek otomobilin kiralanacağı?

3-Kaç tane ticari araç kiralandığı?

4-Kaçtane İş makinası kiralandığı?

 

KARAR 86- ( Madde 18-)  2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan veBütçe komisyonunun 30.10.2012 tarihli raporu Esame-i Tayin suretiyle yapılanoylama neticesinde:

 

2013Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne(Belediye meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, ŞabanSARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, FayıkÇELİK ´in mualif oylarına karşı)  İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Belediye Meclis üyeleri (Muammer BİNER, M.ZekeriyaÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, EmineZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmailGÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, ZaferYILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ) ´ın kabul oylarıyla,oyçokluğu ile karar verildi.     

 

2013 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesi  maddemadde okunarak Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kararnameninkabulüne (Belediye meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, FahriÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, CengizÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar DevrimYILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, FayıkÇELİK´in mualif oylarına karşı) İzmit Belediye Başkanı Dr. NevzatDOĞAN, Belediye Meclis üyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  HüseyinÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, KaniBAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, ErkanAKSOY, Ali YILMAZ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile kararverildi.     

2013 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin ödenekCetveli  Kurumsal A kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonelsınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları 127.000.000.00 TL olarakEsame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde (Belediye meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmailSAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, MehmetDEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´ in mualif oylarınakarşı)  İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye Meclisüyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahimELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, MahmutÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ) ´ınkabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.     

2013 Mali Yılı Belediye  Gelir BütçesininEkonomik sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları 127.000.000.00 TLolarak Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde , (Belediyemeclis üyeleri, FikretGÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmailSAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, MehmetDEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´in mualif oylarınakarşı)   İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, BelediyeMeclis üyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, HasanKIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahimKILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahimBULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, AliYILMAZ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.     

2013 Mali Yılı  Ayrıntılı Harcama Proğramıdüzeyinde  Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde, (Belediye meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, ŞabanSARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´inmualif oylarına karşı) İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, BelediyeMeclis üyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, HasanKIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahimKILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahimBULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY,  AliYILMAZ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi. 

2013 Mali Yılı Finansman Proğramı düzeyinde Esame -i  Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde, Belediye meclisüyeleri, ( FikretGÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmailSAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, MehmetDEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR,  Fayık ÇELİK´in  mualifoylarına karşı) İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, BelediyeMeclis üyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, HasanKIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahimKILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahimBULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY,  AliYILMAZ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

G-1- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce, Tepecik Mahallesinde bulunan 2. Derece Doğal Sit Alanı Acısu Parkına Cephesi olan binalara "Cephe İyileştirme Projesi" hazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulunun kararına istinaden "Acısu Parkı Çevresi Cephe İyileştirme Projesi" nin Belediyemiz tarafından yaptırılması  teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 02.11.2012 tarih ve 6428 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan  müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-2- Kadıköy mahallesi Selahattin Sokak 4934 ada,16 parselde yeni yapılanparka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün31.10.2012 tarih ve 1240 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşlerKomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

AzalardanHüseyin CANIGENİŞ´in mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan Hüseyin CANIGENİŞ´in izinli sayılmalarınıisteyen azalardan Emine ZEYBEK ve İbrahim ELGİN tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Azalardan  HüseyinCANIGENİŞ´in   izinli sayılmasına oybirliği ile kararverildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.11.2012Salı günü yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 04.12.2012Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                          Emine OKANALP                         Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                            Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesidoğrultusunda;  03.12. 2009 tarihlitutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmaksuretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.MetinAlan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle,Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, CengizÖzcan, Elif Bülbül,  Gülümser Ayhan,  Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Ç.DevrimYıldız,  Orhan Karadağ,  Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın  19 oyuna karşı, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclisüyeleri  İlyas Şeker, Muammer Biner,M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç,İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, ZaferYılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluksağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinin devamınakarar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Meclisgündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Herbir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ilegörüşülmesi gerekir.Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi halinegetirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül veFikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılanoylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddelerhalinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 65-  05.06.2012tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmit Gıda OtoparkSpor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park,cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmeninkurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgilikurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarakBütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi veişlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme veİştirakler Müdürlüğünün 02.07.2012 tarih ve178 sayılı yazısı okunarak vegündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

   05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmitGıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çaybahçesi, park, cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmaküzere işletmenin kurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergidairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleriBakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve BelediyeBaşkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetkiverilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.