Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.03.2001 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2011 dönemi

1. birleşiminin 1.Oturumu 08.03.2011 Salı  günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Emine Zeybek,  Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin,  Fahri Meydan, İsmail Gün,  Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Çağlar Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

08.02.2011 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

08.02.2011 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Müdür ve Üstü unvanlı personel hakkında  bilgi sunuldu.

 

Madde 4- III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.02.2011 tarih ve 238 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- Kozluk mahallesi, 189 ada, 16 parsel üzerinde bulunan tescilli eserin ve Kozluk mahallesi, 189 ada, 25 nolu parselin Kocaeli İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.02.2011 tarih ve 911 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 30- Alikahya Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde x: 4514634-4516270, y: 501363-504637 koordinatları arasında yer alan takriben 338 ha.lık alanın üst ölçekli ana plan kararlarında "Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan" kullanımına sahip alanda yer alan mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları´nın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.02.2011  tarih ve 611 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Alikahya Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.01.2009 tarih 44 ve 47 sayılı kararları ile onaylanan 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planlarında x: 4514634-4516270, y: 501363-504637 koordinatları arasında yer alan "Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve Orman Alanı" olarak belirlenmiş ancak mevcut uygulama imar planında "Konut Alanı ve Sanayi Alanı" kullanımlarına sahip olan alanların Alikahya Belediyesi tarafından onaylı nazım imar planları doğrultusunda hazırlanan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 12.06.2009/305 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamına alınmadığı belirlenmiştir.Bu doğrultuda; İzmit-Alikahya Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde x: 4514634-4516270, y: 501363-504637 koordinatları arasında yer alan takriben 338 ha.lık alanın üst ölçekli ana plan kararlarında "Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan" kullanımına sahip alanda yer alan mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları´nın yürürlükten kaldırılması hususunun  müdürlüğüne iadesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25b.4d uygulama imar planı paftası, 205, 206, 207 ile 2793, 2794, 2795, 2783 nolu yapı adalarının arasından geçen 20 m.lik imar yolunun mevcut yapılaşma göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.02.2011 tarih ve 613 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1026 nolu yapı adasının Cumhuriyet Caddesi cephesindeki ada hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.02.2011 tarih ve 612 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 31-  Belediyemiz sınırları içerisinde batıda Eski Gölcük Yolu, kuzeyde D-100 Karayolu, doğuda ve güneyde Yeni Gölcük Yolu ile sınırlı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve 16.01.2009 tarih ve 47 sayı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan "İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı"nda Merkezi İş Alanı(MİA) olarak tanımlanan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- Durhasan Mevkii, G23b.25a2c-3b, G23b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan ve "Kentsel Çalışma Alanı" olarak tanımlanan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile G23b.25d.4b uygulama imar planı paftasında yer alan lejant bilgilerine "Kentsel Çalışma Alanı" gösterimin eklenmesi, söz konusu planlama alanına ilişkin yapılan talepler ve Kentsel Çalışma Alanı kullanımına ilişkin hükümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´ne ilave edilmesi ile ilgili değişiklik teklifine ilişkin İmar Komisyonunun 28.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 32- Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1b uygulama imar planı paftası, 4411 ada, mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait 8 nolu parselin mülkiyet devrinin yapılabilmesi ve mevcutta yer alan park projesinin revize edilebilmesi için parselin "Askeri Cezaevi alanı" olan kullanımın "Park Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 10.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 33- Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c.1b-1c-1d uygulama imar planı paftaları, 5010 ada, 5(eski 1) nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının "E:1.05, H:3 kat" yapılaşma koşuluna sahip "Özel Eğitim Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 34- Çayırköy Mevkii, G23b.20c.3a-3d uygulama imar planı paftalarında yer alan "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 4441 parselin "E:1.20, Hmax:12.50 m." olan yapılaşma koşullarının "E:2.50, Hmax:24.50 m." olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

4441 nolu parselin "E:1.20, Hmax:12.50 m." olan yapılaşma koşulunun "E:2.50, Hmax:24.50 m." olarak yeniden düzenlenmesi talep edildiği ancak söz konusu parselin büyüklüğü ve formu göz önünde bulundurulduğunda, bu düzenleme ile parselde yoğun bir yapılaşmanın gerçekleşeceği tespit edilmiştir. Gerçekleşecek yeni düzenleme ile "bozulmamış ve dış etkenler tarafından zarar görmemiş doğaya" sahip olan söz konusu alan ile bütünleşmeyen bir tesise imkan sağlayacağı düşünülmektedir.

 

4441 nolu parselde gerçekleşecek olan yoğun yapılaşma ile alanda yoğun trafik yükünün oluşacağı fakat  söz konusu  yapı yoğunluğunu arttırıcı yönde değişiklik içeren imar planı değişikliği teklifinde , bu trafik yükü ve alana gelecek araçlar için gerekli olan otopark alanı , ulaşım sistemi ve alt yapısı gibi konulara ilişkin herhangi bir çözümlemenin olmadığı saptanmıştır.

Bununla birlikte , söz konusu plan değişikliği teklifi ile alanda yapılacak olan otel yatırımının İzmit İlçesi´nin gelişme yönünde oluşacak yapılaşmayı olumlu yönde etkileyeceği , sağlıklı yapılaşmanın oluşmasını teşvik edeceği ve Belediyemiz Tesisi olan Gölkay Su Kayağı Spor Tesislerine hizmet edeceği görülmüştür.

            Bu doğrultuda ; imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi sürecinde , 4441 nolu parsele ilişkin plan değişikliğinde talep edilen "E:2.50, Hmax:24.50 m." olan yapılaşma koşulunun yerine T.İ.D.(Tercihli İmar Durumu) koşulunun getirilmesinin , Tercihli İmar Durumu koşulunun plan lejantına eklenmesinin ve bu koşula göre "Mevcut (uygulanacak ise); E:1.20, Hmax:12.50 m. T.İ.D. (4 veya 5 yıldızlı otel yapılması amacıyla kullanılacak ise); E:1.80, H:6 kat" olarak yeniden düzenlenmesinin İlimizde çözümlenmeye çalışılan nitelikli konaklama tesisi sıkıntısının giderilmesi ve mevcut konaklama ihtiyacı potansiyelinin kentin diğer dinamikleri ile birleştirilerek karşılanmasının sağlanması yönünde uygun olacağı görülmüştür.

  

Ancak , söz konusu imar planı değişikliği teklifinin bu türde çözümler üreten kararlar içermiyor olması nedeniyle ; 4441 nolu parselin "E:1.20, Hmax:12.50 m." olan yapılaşma koşulunun "E:2.50, Hmax:24.50 m." olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olması , oluşacak yapı yoğunluğunun doğa ile uyumlu olmaması ve alanda ulaşım ile ilgili sorunların ortaya çıkmasına sebep olması ,  imar planı ana kararlarını değiştirici nitelikte ve planlama ilkelerine uymayan bir öneri olması nedeniyle uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 35-  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından nikah kıymak isteyen vatandaşlarımızdan harici salon hizmet bedeli altında alınan 250.TL nin vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine tarife cetvellerinden çıkarılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 36-   İzmit - M.Alipaşa (Yenişehir) mahallesi 1727 ada 13 nolu parselin imar planında "Park Alanı" olan kullanımının bir kısmının "Belediye Hizmet, Kültür ve Sağlık Alanı" yapılmak üzere "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2010 tarih 49 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bahsi geçen "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilen alanı, İzmit 4 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapmak üzere tahsis talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 37- Mülkiyeti Belediyemize ait Çukurbağ 4158 ada, 3 nolu parsel üzerinde yer alan cinsi 2 katlı betonarme bina ve arsası olan 5 adet mesken ve 1 adet depolu iş yeri, Kadıköy mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parseldeki İzmit Kent 1.Etap H-3 Blok 1. kat 11 nolu mesken, H-4 Blok 2 kat 17 nolu meskenin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin    ( e ) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 38-  Kardeş Kent Bosna Hersek´in Travnik Belediyesine park yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 39-  2011 Yılı harç tarifesinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 40-  III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR  41-  Sözleşmeli personel ücretleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 42-  Belediyemize ait şantiye binalarının bulunduğu, Yenidoğan mahallesi, 4869 ada, 16 nolu 30.131,15  m2lik  parselin mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olup imar planında "konut alanı" olarak ayrılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrasına göre parselin Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 43-  Topçular mahallesi, Taşan caddesinde yeni yapılan UMUT PARKI´nın isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 44-  İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 45-  Belediyemizce şuanda  alt yapı çalışmasına başlanan ve kentimizde çevre eğitimi bilincini yaratmak amacıyla "Yere Çöp Atma Kampanyası" için okullarda öğrencilere ve öğretmenlere, Kültür evleri aracılığıyla  da yetişkinlere verilecek eğitim seminerleri için gerekli çalışmaların yapılması teklifi ile ilgili Eğitim ve Gençlik Komisyonunun 25.02.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1- 03.08.2010 tarih ve 88 sayılı İzmit Belediyesi Meclis kararı ile yapımı uygun görülmüş olan İzmit Saat kulesi ve Atatürk heykeli Çevre Düzenleme Projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının 18.01.2010 tarih ve 10816 sayılı genelgesine istinaden şartlı nakdi yardım talep edilecek olup, şartlı nakdi yardımın takip ve tahsili ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı için 5393 sayılı yasanın 38/g bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 07.03.2011 tarih ve 1049 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Temel Yılmaz, İlyas Şeker, M. Zekeriya Özak, Hüseyin Canıgeniş, İbrahim Kılıç, Haspi Kösemen, ve Şahsuvar Marul´un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan  M. Zekeriya Özak, İlyas Şeker ve İbrahim Kılıç´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim Bulut ve Zafer Yılmaz  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Azalardan  M. Zekeriya Özak, İlyas Şeker ve İbrahim Kılıç´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Temel Yılmaz, Şahsuvar Marul, Haspi Kösemen,ve Hüseyin Canıgeniş´in  izinli sayılmalarını isteyen azalardan Şaban Sarıgülle  ve Fikret Gökmen  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  Temel Yılmaz, Şahsuvar Marul, Haspi Kösemen ve Hüseyin Canıgeniş´in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 08.03.2011 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 05.04.2011 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.