Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

16.01.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

 Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca,  Zerrin Türk,  İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can,  İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım,  Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk,  Ali İhsan Vardoğan,  Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç,  İzzet Dal,  İbrahim Güçlü,  Müfit Karakuş,  Saffet Koşar  ve Ali Birol Özbay´ın  mevcut  oldukları anlaşıldı.

    Azalardan Ekrem Durna, Veysel Gül, Asım Eroğlu, Dursun Biçer Alpaslan Seymen  ve Güler Çetin´in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

    Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Dursun Biçer , Asım Eroğlu ve Veysel Gül´ün izinli sayılmalarını  isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık  ve Mustafa Dağ tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    Azalardan Dursun Biçer,  Asım Eroğlu ve Veysel Gül´ün izinli  sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

    Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen ve Güler Çetin´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan İzzet Dal ve A.Birol Özbay tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    Azalardan Alpaslan Seymen ve Güler Çetin´in  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

    03.01.2008  tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    03.01.2008 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

    Satış komisyonunda görevlendirilecek bir meclis üyesinin seçimi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.01.2008 tarih ve 135 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    Belediyemiz Emlak Vergisi mükelleflerinden 61420 nolu sicilde kayıtlı Hayyam GARİPOĞLU´NA  ait 2000 yılından bugüne kadar ödenmeyen Emlak Vergisi borcu bulunmaktadır.

    6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil usulü hakkındaki kanunun ilgili hükümlerine göre diğer kanuni takip işlemleri yapılmış ancak halen  tahsil edilememiştir. Aynı kanunun "Satış ve Satış komisyonları " başlıklı 90. maddesindeki ;

    "Gayrimenkuller , satış komisyonlarınca açık artırma ile satılır. Satış komisyonu, İl ve İlçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edeceği zatın reisliği altında belediye meclisi tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir zat ile alacaklı amme idaresinin selahiyetli  bir memurdan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızından teşekkül eder." Bu hüküm gereğince, Emlak vergisine konu olan gayrimenkulün satışı için oluşturulacak satış komisyonunda  Belediye meclis Üyesi Hasan KIRLI´ nın görevlendirilmesinin kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Ali Birol Özbay´ın muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar verildi.

    Kocaeli ?Merkez, Arızlı, G23b-23c-2b imar planı paftası, 20M-IVd uygulama paftası, 131 ada 11 nolu parselde yapılanma koşulunun ve bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2008 tarih 116 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

    Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

    Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 16.01.2008 Çarşamba günü saat 14.30´da yapılan Olağanüstü Meclis toplantısının kapatılmasına  oybirliği ile karar verildi

   Halil Vehbi YENİCE                    Gülcan KOCABIYIK                     Mustafa DAĞ

    Belediye Başkanı                              Katip                                    Katip