Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
22°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

2 Nisan 2013 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

1. birleşiminin 1. ve 2. Oturumu  02.04.2013 Salı günü saat

16.00 da yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklamayapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardanFikret GÖKMEN, Günay ATUN, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,İsmail SAĞIROĞLU,  İsmail GÜNDAŞ, MuzafferGÜRFİDAN, Emine ZEYBEK,  HüseyinCANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ,   Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL,İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN,   İbrahimBULUT,  Mahmut ÖZTÜRK, Ç.Devrim YILDIZ,Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP,  Mehmet DEMİRTAŞ,  Erkan AKSOY,  Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

G-1-  Bosna Hersek -Travnik Belediyesi´ne  yapacağımız parkaisim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 01.04.2013tarih ve 518 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakıngündeme alınmasına  oybirliği ile kararverildi.

 

G-2-Makedonya´nın Ohrid kentinde 18-22 Haziran 2013 tarihleri arasındadüzenlenecek Uluslararası Folklör Festivali´nde Belediyemizi temsilen kısa adıM.A.P HOYTAG olan İzmit Mehmet Ali Paşa halk Oyunları Spor Kulübü´nün yeralması ve ekli davetli listesinde bulunan folklör topluluğu ile iki adetşoförün katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğünün 26.03.2013 tarih ve 527 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Evrakıngündeme alınmasına  oybirliği ile kararverildi.

 

05.03. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

05.03.2013  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

KARAR 28- (Madde 3-) İzmit Belediyesinin01.01.2012-31.12.2012 Mali Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ileilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.03.2013 tarihli yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

 

Şeklindeki Faaliyet raporunun kabulüne (FikretGÖKMEN, Günay ATUN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, MuzafferGÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN, ÇağlarDevrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) inmualif oylarına karşı; Belediye Başkanı (Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleriMuammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, EmineZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN,İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, ZaferYILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğuile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR 29- ( Madde 4-)  Encümen üyelikleri seçimi teklifi ile ilgili BelediyeMeclis üyeleri M.Zekeriya ÖZAK , İbrahim ELGİN ve Fikret GÖKMEN tarafındanverilen 02.04.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi a bendigereği, il Belediyelerinde ve nufusu 100.000´ in üzerindeki Belediyelerde,Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oylaseçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birimamirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişidenoluşur dendiğinden; Encümen üyelikleriiçin yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan Emine ZEYBEK 34 oy, HüseyinÜZÜLMEZ 29 oy, Muzaffer GÜRFİDAN 21 oy, almak sureti ile Encümen üyeliğineseçilmişlerdir.

 

(Madde 5-) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının KorunmasıHakkında  Kanunun 4.maddesi hükümlerindebelirtilen şartlara haiz, İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin Asil ve Yedeküyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.03.2013tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü işler  Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi

 

(Madde 6-) Şartlı Nakdi yardım talebiteklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 08.03.2013 tarih ve 157 sayılıyazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe   Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi

 

KARAR 30- ( Madde 7-)  Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındakiKörfez mahallesi,1865 ada, 2 nolu parsel Mesleki Rehabilitasyon ve iş yeriMerkezi olarak kullanılmak üzere 10 yıl müddetli olarak ve kira müddeti sonundakiraya verilen yer üzerindeki tesis ile birlikte (Tesis bedeli ödenmeksizin)idaremize bırakılması şartı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına24.03.2003-24.03.2013 tarihleri arasında kullanılmak üzere kiralanması31.10.2002 tarih ve 103 sayılı Meclis kararı ve 14.11.2002 tarih 1216 sayılıEncümen kararı ile uygun görülmüştür. Kira süresi 24.03.2013 tarihinde sonaermiştir.

5393sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( e) fıkrasına istinaden söz konusuBelediyemiz parselinin üzerindeki tesisler ile birlikte 10 ( on ) yıl müddetliolarak kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün25.03.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemizhüküm ve tasarrufu altındaki Körfez mahallesi,1865 ada, 2 nolu parsel MeslekiRehabilitasyon ve iş yeri Merkezi olarak kullanılmak üzere 10 yıl müddetliolarak ve kira müddeti sonunda kiraya verilen yer üzerindeki tesis ile birlikte(Tesis bedeli ödenmeksizin) idaremize bırakılması şartı ile Kocaeli BüyükşehirBelediye Başkanlığı adına 24.03.2003-24.03.2013 tarihleri arasında kullanılmaküzere kiralanması 31.10.2002 tarih ve 103 sayılı Meclis kararı ve 14.11.2002tarih 1216 sayılı Encümen kararı ile uygun görülmüştür. Kira süresi 24.03.2013tarihinde sona ermiştir.

5393sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( e) fıkrasına istinaden söz konusuBelediyemiz parselinin üzerindeki tesisler ile birlikte 10 ( on ) yıl müddetlikiralanması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi uygungörülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

(Madde 8-) İzmit Belediye Meclisi´nin 04.12.2012 tarih ve 92 sayılı kararı ilekabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 17.01.2013 tarih ve 33sayılı kararı ile onaylanan İzmit- Arızlı Ağaköy Mevkii G23b.23b.3b-3c-3d,G23b.24a.4a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekliUygulama İmar Planı Revizyonu" na ilişkin 30 günlük yasal askı süresindeyapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar veŞehircilik Müdürlüğünün 21.03.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakınİmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-) İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı Paftası,3058 ada 13 nolu parsele ilişkin Kavanlar İnşaat A.Ş tarafından hazırlatılan veİzmit Belediye Meclisi´nin 04.12.2012 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabuledilerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 17.01.2013 tarih ve 35 sayılıkararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 30 günlükyasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.03.2013 tarihli yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakınİmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 10-) İzmit- Gündoğdu Mahallesi, G23b.24b.3b,G23b.25a.4a-4b ve G23b.25a.3a uygulama imar planı paftaları, 794 ada 1 noluparselin tamamı ile 795 ada 1 nolu parselin bir kısmında yer alan "SağlıkTesisleri Alanı" kullanımının "E=1, H:4 kat" yapılaşma koşulunun, E=2.00, H:Serbestolarak düzenlenmesi ile plan notu ilavesi ile ilgiliİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.03.2013 tarihli  yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakınİmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 11-) İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.24a.2c ve G23b.24a.3b uygulama imar planıpaftaları, 176 ada 1 no´lu parselin mevcut imar planında "Özel İlköğretimTesisi Alanı" kullanımının üzerinden geçen enerji nakil hattının kuzeyindekalan kısmının "Konut Alanı"na dönüştürülmesi ve bölgeye getirilen ilavenüfusun ihtiyacı olan yeşil alanın enerji nakil hattının altında "Yeşil Alan"olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünün 22.03.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakınİmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 12-) İzmit Belediye Meclisi´nin 03.04.2012 tarih 33 sayılı kararı ve KocaeliBüyükşehir Belediye Meclisi´nin 13.09.2012 tarih 526 sayılı kararı ileonaylanan "İ-1 (Çayırköy) Gelişme Konut Alanı, İ-9 (Arızlı) Gelişme Konut Alanıve İ-10 (Akpınar) Gelişme Konut Alanı Uygulama İmar Planı"na ilişkin 30 günlükyasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar Komisyonunun 21.03.2013 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakınİmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 31- (Madde 13-)  İzmit- Malta Mahallesi (tapuda Kabaoğlu) G23b.24b.4a uygulama imar planıpaftası, 181 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan E=0.30, Hmax:5.50 mt.yapılaşma koşuluna sahip "Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı" kullanımının doğucephesinde 25 mt. olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 mt. olarak düzenlenmesiniiçeren Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili İmarKomisyonunun 07.03.2013 tarihli raporuokunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

KARAR 32- ( Madde 14-) Gündoğdu Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci sokaktabulunan 2 katlı öğrenci yurdu ile 1 katlı prefabrik binanın BüyükşehirBelediyesine olan tahsisinin iptal edilmesi talebin görüşülmesi, talebin uygungörülmesi halinde parsel ve üzerindeki yapıların 9      (Dokuz) yıl süre ile kiraya verilmesiteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.03.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

KARAR 33- ( Madde 15-)Akçakoca meydan Düzenleme projesikapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkü tescilsiz yapılarıncephe düzenleme projelerinin 6306 sayılı kanunun 17. Maddesine istinadenBelediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonunun22.03.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

Madde 16- 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca "Kapanönü Çarşı Cepheİyileştirme Projesi" nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe komisyonunun 26.03.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakınPlan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 34-(Madde 17-) 6306 sayılı kanunun 17.Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairebaşkanlığı, Tarihi mekanlar ve kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulunun28.02.2013 tarihli ve 254 sayılı kararına istinaden " İkizli Çeşme Sokak Cepheİyileştirme Projesi´nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe komisyonunun  26.03.2013tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

KARAR 35- ( Madde 18-) Esnaf veSanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına verilen  21.02.2013 tarihli dilekçe ile talepedilen;  Hacıhasan Mahallesi, YenihamamSokak  No: 11 Adresindeki Sokak ismininRıdvan ALYÜRÜK Sokağı olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 20.03.2013 tarihli raporu  okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

KARAR 36- ( Madde 19-) Belediyemiz Meclisinin08.01.2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı ile belirlenen Karabaş MahallesiBilirkişilerinden Nebiye MALKOÇ´un İl Kadastro Müdürlüğünün 11.02.2013 tarih ve798 sayılı yazısına göre muhtar olması sebebiyle yerine yeni bir bilirkişininbelirlenmesi teklifi ile ilgili, Türlü İşler komisyonunun 22.03.2013 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

KARAR 37- ( Madde 20-) Yenimahalle Radar Caddesi168 ada,13 parselde yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlüİşler komisyonunun 25.03.2013 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

KARAR 38- ( Madde 21-) Yuvam Akarca Semt pazarının3346 ada,1 parsel üzerinde otopark olarak kullanılan kısma (Uydu Görüntüsündesarı renkli alan) taşınması teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun21.03.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

BİLGİ SUNUMU:

 

        İzmit Belediyesinin Denetim Komisyonununhazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunumu gerçekleşti.

 

G-1-  Bosna Hersek -Travnik Belediyesi´ne  yapacağımız parkaisim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 01.04.2013tarih ve 518 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşlerKomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 39 ( G-2 ) -Makedonya´nın Ohrid kentinde 18-22 Haziran 2013tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Folklör Festivali´nde Belediyemizitemsilen kısa adı M.A.P HOYTAG olan İzmit Mehmet Ali Paşa halk Oyunları SporKulübü´nün yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan folklör topluluğu ileiki adet şoförün katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyalİşler Müdürlüğünün 26.03.2013 tarih ve 527 sayılı yazısı okunarak ve gündemealınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Makedonya´nınOhrid kentinde 18-22 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenecek UluslararasıFolklör Festivali´nde Belediyemizi temsilen kısa adı M.A.P HOYTAG olan İzmitMehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü´nün yer almasına ve ekli Ellialtıkişiden oluşan davetli listesinde bulunan folklör topluluğu ile iki adetşoförün oluşturduğu toplam Ellisekiz kişinin gidiş-geliş bedelleri ile hertürlü masraflarının kendileri tarafından karşılanmak suretiylegörevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

AzalardanTemel YILMAZ Şahsuvar Marul ve  OlcaySANAL´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan  Temel YILMAZ ve ŞahsuvarMARUL´un izinli sayılmasını isteyen azalardan Gülümser AYHAN ve ElifBÜLBÜL  tarafından verilen takrirokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Temel YILMAZ veŞahsuvar MARUL´un  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan  Olcay SANAL´ın izinlisayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve İsmail GÜNDAŞ  tarafından verilen takrir okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan Olcay SANAL´ınizinli sayılmasına   oybirliği ile kararverildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.04.2013Salı günü Saat 16.00´da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonrakitoplantının 07.05.2013 Salı günü saat 16.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN          Muzaffer GÜRFİDAN              Emine OKANALP        Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı    MeclisI.Başkan Vekili                      Katip                            Katip         

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesidoğrultusunda;  03.12. 2009 tarihlitutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmaksuretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.MetinAlan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle,Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, CengizÖzcan, Elif Bülbül,  GülümserAyhan,  Fahri Meydan,  Haspi Kösemen,  Ç.Devrim Yıldız,  Orhan Karadağ,  Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın  19 oyuna karşı,  Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclisüyeleri  İlyas Şeker, Muammer Biner,M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç,İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, ZaferYılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluksağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinindevamına karar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

 

 

 

 

Meclisgündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Herbir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ilegörüşülmesi gerekir.Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi halinegetirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül veFikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılanoylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddelerhalinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 65-  05.06.2012tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmit Gıda OtoparkSpor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park,cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmeninkurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgilikurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarakBütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi veişlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme veİştirakler Müdürlüğünün 02.07.2012 tarih ve178 sayılı yazısı okunarak vegündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

   05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmitGıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çaybahçesi, park, cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmaküzere işletmenin kurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergidairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleriBakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve BelediyeBaşkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetkiverilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.