Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Satış İhalesi

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

SIRA NO

TAPU MAHALLE

İDARİ MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

HİSSE ORANI

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT  (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE USULÜ

MEVCUT KULLANIM DURUMU

1

DERETEPE

TEPEKÖY

133

22

160,91

TAM

ARSA

KONUT ALANI

112.637.00 TL

3.379,15 TL

15.04.2021

11:30

AÇIK TEKLİF

İŞGALLİ

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 14.04.2021 Çarşamba günü saat: 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

GERÇEK KİŞİLERİN;

   a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)

   b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi

   c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.

   d- Noter tasdikli imza beyannamesi.

   e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

TÜZEL KİŞİLERİN;

   a- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

   b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)

   c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.

   d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2021 yılına ait)

   e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

   f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

   g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.