Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
3°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sevtap CENGİZ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Birimler

Personel Özlük İşleri Birimi

Personel Özlük İşleri Birimi tarafından yürütülecek hizmetler şunlardır;

a) Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerini yapmak, talep dilekçelerini inceleyip sonuçlandırmak, göreve başlama işlemlerini yapmak.

b) Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihleri takip etmek, onaylarını almak, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarını tespit etmek.

c) Memur ve sözleşmeli personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası, mazeret) göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerini yapmak.

ç) Memur ve sözleşmeli personel ile ilgili her türlü işlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınması, özlük dosyasında bulunması gereken evrakların konu ve içeriklerine göre arşivlenmesi ve muhafazasını sağlamak.

d) Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (S.G.K., Bağ-Kur, Tahsil değişikliği Askerlik süresi) işlemlerini yapmak.

e) İlk ataması yapılacak memur personelin ilk işe giriş evraklarının (güvenlik soruşturması vb.) temin edilerek atamasını ve yasal süre içerisinde internet ortamında işe giriş bildirimini yapmak.

f) Mahkeme ve duruşma kararlarının ilgililere tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kurumlara göndermek.

g) Memur Mal Bildirim Formu (memur personelin mal değişikliklerinde bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5’li yılların Şubat ayının son gününe kadar) düzenlenmesini sağlayıp muhafaza edilmesi ve Mal Bildirimi Karşılaştırma Komisyonunu kurmak.

ğ) Hizmet yıllarını tamamlayarak emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemleri ile ilgili tüm evrakların HİTAP’a yüklenerek emeklilik işlemlerini yapmak.

h) Açıktan atama, Kadro İhdas ve Kadro Derece Unvan değişiklikleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

ı) Norm kadro çerçevesinde derece değişikliği, unvan değişikliği kadro iptali gibi değişikliklerin yazışmalarını yaparak Belediye Meclisine sunmak.

i) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı E-uygulama kadro modülü sistemi üzerinden tüm kadrolu (işçi-memur) personelin sisteme yüklemek ve kadro bilgilerinin 3 aylık periyotlarda güncellemek.

j) Memur personele ait yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerinin hazırlanıp onaylandıktan sonra Kaymakamlık kanalıyla Valilik Makamının onayına sunmak.

k) Talepleri üzerine 1.-3. Dereceli kadrolarda bulunan memurların yeşil pasaport işlemlerini yapmak.

l) 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin yazışmaları yapmak ve ücretlerinin belirlenmesi için Belediye Meclisine sunmak, sözleşmeleri hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermek.

m) İşçi personelin görevlendirme, emeklilik hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro ve görev yeri değişiklikleri gibi özlük işlemlerini yapmak.

n) Engelli işçi ve eski hükümlü kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerinin gerçekleştirmek.

o) Sağlık raporu alan işçi personelin iş görmezlik sürelerinin yasal süresi içerisinde SGK sistemine işlemek.

ö) Yeni işe alınan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin her ay düzenli olarak Türkiye İş Kurumuna işgücü çizelgesinin göndermek.

p) Toplu İş sözleşmesinin görüşmelerine katılarak bilgi vermek.

r) Memur ve İşçi Disiplin Kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek disiplin kararını yazıp, onaylatarak disiplin defterine işlemek.

s) Müdürlüklerden gelen yıllık izin, mazeret izni, sosyal izinler, rapor ve ücretsiz izinlerin kontrollerini yaparak sisteme işlemek.

ş) Çeşitli nedenlerle işten ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplayarak onaya sunmak ve ödeme emri ekinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

t) Sendikalarla ilgili yazışmaları yapmak.

u) Personelin Belediyemiz aleyhine açtığı davalarla ilgili, ilgili mahkemeler ve Hukuk İşleri Müdürlüğünce istenilen bilgi ve belgeleri hazırlayarak göndermek.

ü) BİMER ve CİMER’den gelen dilekçelerin yasal süresi içinde cevap yazılarını yazmak.

Bordro Birimi

Bordro Birimi tarafından yürütülecek hizmetler şunlardır;

a) Kadrolu işçi, memur ve sözleşmeli personel maaş, ikramiye ve her türlü sosyal yardım ödemelerinin tahakkuklarını hazırlamak.

b) Meclis ve Encümen üyeleri huzur haklarının tahakkuklarını hazırlamak.

c) Stajyer öğrenci maaşlarının tahakkuklarını hazırlamak.

ç) İşçi, memur ve sözleşmeli memur personelin maaşları üzerine konulan haciz işlemlerine cevap yazmak ve kesintilerini takip etmek.

d) Toplu-iş sözleşmesinden doğan maaş farklarını hesaplayarak, SGK’ya ek prim hizmet belgelerini düzenlemek.

e) Her ay emekli keseneklerini internet ortamında Emekli Sandığına (e-bildirge) gönderme işlemini yapmak.

 f) Her ay aylık primlerin internet ortamında SGK’ya (e-bildirge) gönderme işlemini yapmak.

g) İşe iade davalarını kazanan ve mahkemelerce verilen geriye dönük maaş ödemesi kararlarına istinaden maaşları hazırlamak ve SGK kesintilerine ait ek bildirimleri yapmak.

ğ) Bekaş A.Ş’de “İşçi” statüsünde çalışan personelin özlük dosyasına ait iş ve işlemleri yapmak.

h) Bekaş A.Ş’de işçi statüsünde çalışan personelin Bekaş A.Ş tarafından hazırlanan maaş ödemeye esas belgelerin kontrolünü yapmak ve ödeme emri belgesini düzenlemek.

ı) Bekaş A.Ş’de işçi statüsünde çalışan personelin işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı hesaplamalarını yaparak ödeme tahakkuklarını hazırlamak.

Eğitim Birimi

Eğitim Birimi tarafından yürütülecek hizmetler şunlardır;

a) Hizmet içi eğitimlerin beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için belirlenen eğitim politikası çerçevesinde diğer birimlerden gelen eğitim talepleri ve mevcut veriler göz önünde bulundurularak hazırlama ve Başkanın onayı ile yürürlüğe giren Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde eğitimlerin verilmesini sağlamak,

b) Eğitimin düzenlendiği ortam ile ilgili her türlü hazırlığı (cihazların, oturma düzeninin sağlanması ve diğer ihtiyaçların giderilmesi) temin etmek.

c) Müdürlük tarafından Yıllık Eğitim Planı gereği yapılması gereken eğitimin yeri, tarih ve saati eğitime katılacak birimlere yazı ile bildirmek ve otomasyon programının Günlük Duyurular kısmından ilan etmek.

ç) Belediye içi eğitimlerde, eğitim sonunda Eğitim Katılım Formunun eğitime katılanlar ile eğitimi veren kişi veya kuruluş tarafından doldurularak imzalanmasını sağlanmak.

d) Belediye içi eğitimlerde eğitim sonunda Eğitim Değerlendirme Formunun eğitime katılanlar tarafından doldurulmasını sağlamak ve formdaki sorulara verilen cevaplara göre eğitimin değerlendirilmesini yapmak çıkan sonuçların Eğitim Sonu Genel Değerlendirme Formu ile takibini yapmak.

e) Eğitimlere katılan personelin Saysis Otomasyon sistemindeki sicil bilgileri bölümüne katıldıkları eğitim bilgilerini işleyerek kayıt altına almak.

f) Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal ve kültürel programların planlamasını yapmak, organizasyona ilişkin tüm iş ve işlemleri yapmak.

g) Çalışan memnuniyetinin ölçülmesi için yılda bir kez Çalışan Memnuniyeti Anketi düzenlemek, analiz ve ölçüm sonuçlarını üst yönetime bildirmek, yapılacak faaliyetlerin tespitini idareye sunmak.

ğ) Müdürlüklerden bildirilen stajyer öğrenci talepleri doğrultusunda; Belediyemizde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvurularını değerlendirerek kabul edilenlerin bölümlerine göre uygun müdürlüklere yönlendirilmesi işlemlerini yapmak.

h) Müdürlüğün haftalık, aylık ve yıllık periyotlardaki faaliyet rapor ve sunumlarını hazırlamak.

ı) Çalışanların tanınması, takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi ile ilgili prosedürler geliştirmek ve kurum bünyesinde uygulanmasını sağlamak,

i) “Öneri Değerlendirme Kurulu” tarafından uygun görülen önerilerin ve bunların uygulama durumlarını üst yönetime raporlamaktır.

İstihdam Birimi

İstihdam Birimi tarafından yürütülecek hizmetler şunlardır;

a) İş-Kur ile protokol yapmak ve güncellemek.

b) Dış kurum ve kuruluşlara ziyarette bulunularak İstihdam Birimi'nin ve İş-Kur ile yapılan protokolü tanıtmak.

c) İnsan Kaynakları İhtiyaç ve İstek Formu ile yıl içerisinde öngörülemeyen personel ihtiyaçlarının ilgili Müdürlüklerden talep edilmesini sağlamak.

ç) Uygun pozisyonlar için personel aramak üzere gerekli çalışmaları yapmak aday kişilerle yapılacak mülakatları organize etmek.

d) Dış kurum ve kuruluşlardan eleman ihtiyaçları ile ilgili talepleri toplamak.

e) Dış kurum ve kuruluşlardan toplanan eleman ihtiyaçları taleplerinin ilgili ortama kayıt etmek ve ilan etmek.

f) Vatandaşlardan iş başvurularını almak ve CV havuzuna kayıt etmek.

g) Belediye içerisinde istihdam edilmesi olası kişilerin ilgili süreçler içerisinde değerlendirilmesini sağlamak.

ğ) Vatandaşın ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek (gerekirse ön mülakat, sınav, grup bazlı mülakat yapılması).

h) İş başvurusu yapan vatandaşların CV’leri ile eleman arayan kurum ve kuruluşların beklentilerini beraberce değerlendirerek gerekirse mesleki kursların açılması amacıyla ilgili Müdürlüklerle işbirliği yapmak.

ı) İşe alım süreçlerinde, mülakat dışında, gerektiğinde yazılı ve sözlü sınav, vaka yönetimi, kişilik envanteri gibi diğer çalışmaları belirlemek ve uygulamak.

Sağlık Birimi

Sağlık Birimi tarafından yürütülecek hizmetler şunlardır;

a) İşçi ve memur personelin muayenelerini yapmak, muayene sonucu reçete vermek, rapor veya bir üst sağlık kuruluşuna sevk işlemlerini yapmak, pansuman yapmak, enjeksiyon yapmak, tansiyon ölçümü gibi poliklinik hizmetlerini vermek, memur personelin işlemlerinin protokol defterine, diğer hizmetleri (pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü gibi) Hemşire Gözlem Defterine kaydetmek.

b) Belediyemiz sınırları içerisinde evde ölen kişilerin yakınlarının başvuruları ile vefat eden kişinin ölüm bulgularının kontrolünü yapmak, kontroller sonrası ölen kişinin muayenesinde normal olmayan ölüm bulgularına rastlanmazsa defin ruhsatı düzenlemek, aksi bir durumda savcılığa sevk işlemlerini yapmak.

c) Ölen kişinin nüfus cüzdanı bilgilerine göre 4 nüsha Ölüm Mernis Tutanağı hazırlayarak bir nüshasını ölen kişinin yakınlarına iki nüshasını Nüfus Müdürlüğüne göndermek, bir nüshasını da birimde arşivlemek.

ç) İl dışında yapılacak defin işlemlerinde nakledilmesine tıbbi bir engel yoksa Ölüm Sevk Raporunun tanzim edilerek bir nüshasını cenaze sahibine vermek ve bir nüshasını da birimde arşivlemek.

d) 5253 Sayılı Dernekler Yönetmeliği’nin 57-58 ve 59.maddeleri uyarınca toplum sağlığı bakımından gerekli kontroller yapıldıktan sonra ilgili kurumlara görüş bildirmek.