Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Reyhan ERBAYRAK
Ruhsat ve Denetim Müdürü
Birimler

Denetim Birimi

Denetim Birim kapsamında yürütülecek işlemler şunlardır,

a) Müdür Yardımcısı statüsünde Müdürlük ile ilgili her türlü işlerde Müdüre yardımcı olmak, Müdür olmadığı zamanlarda Müdürü temsil etmek.

b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaat formlarını incelemek, sonuçlandırmak,

c)  İzmit sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrı sıhhi müesseselere (2. ve 3. sınıf) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesini ve işletmelerin ruhsatlandırılması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini koordine etmek.

ç) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine Mesul Müdür Belgesi, canlı müzik yapan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine canlı müzik izin belgesi, verilmesini sağlamak.

d) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde iş yerlerinin mevzuata uygun faaliyet göstermeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve mevzuata uygun olmayan iş yerlerine uygulanacak işlemleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütmek.

e) Belediyece alınan kararlar ile Belediyeler Kanunu ve diğer yasa ve yönetmeliklerin Amir hükümleri gereğince denetim çalışmalarını yürütmek.

f) Ruhsata bağlanamayan işyerlerine gerekli işlemleri yapmak, ruhsat almış işyerlerinin ruhsatlandırıldığı zamanki özelliklerini devam edip etmediğini denetletmek,

g) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81.maddesi hükümleri gereği her işyeri, işyeri harcı ödemekte olup bu tür işyerlerinin ruhsatlandırılıp çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak,

ğ) Müdürlüğe gelen evrakların kontrolünü ve havalesini yapmak, gerektiğinde arazideki denetimleri ve çalışan personeli kontrol etmek,

h) Aylık çalışma planları doğrultusunda yapılan haftalık çalışmaları bir rapor halinde düzenleyerek Ruhsat ve Denetim müdürüne iletmek,

ı) Şikayet dilekçelerinin değerlendirilip sonuçlandırılmasını sağlamak,

i) Belediye Meclisi ve Encümence alınan men kararlarını Zabıta görevlisi ile işyerini Mühürlenmesi sağlamak ve sonucunda gerekli işlemleri yapmak.

Ruhsat Birimi

Ruhsat Birim kapsamında yürütülecek işlemler şunlardır,

a) Başkanlık veya müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını yapmak.

b) Sıhhi, Gayrisıhhî ve Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinden gelen ruhsat müracaatlarını almak.

c) Gelen/Giden evrakların takibini yapmak, Müdürlük organizasyonlarını, toplantılarını ve şeflik arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Müdürü tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları; resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak. Ruhsatların yazılma işlemini yürütmek.

d) Müdürlüğe gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak.

e) Evrakın başka birimlere gitmesi gerekli ise, evrakın ilgili yere/yerlere ulaşmasını sağlamak.

f) Birimine gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakar/bakılmasını ve ilgililerine aktarır/aktarılmasını sağlamak.

g) Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

ğ) Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.

h) Denetim Ekiplerinin incelediği Komisyon dosyalarının Ruhsatlarını yazmak ve imzaya sunmak.

I) Müdürün kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

i) Birim Sorumlusu’ nun nitelikleri; 657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.