Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
4°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Yasemin GÖZKONAN KAHVECİ
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü
Birimler

Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi

Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlüğe sosyal yardım talebi ile gelen ve Belediyenin hizmet alanları içerisinde yaşayan vatandaşların taleplerini başvuru olarak almak.

b)  Başvuruda bulunan müracaatçının talepleri doğrultusunda sosyal incelemeyi gerçekleştirip, sosyal inceleme raporu ile birlikte Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na sunmak.

c) Rapor ve kurul esnasında müracaatçının ne tür yardım modelinden faydalanabileceğini belirlemek.

ç)  Yapılan ayni ve nakdi yardımların aylık raporlamasını yapmak.

d)  Müdürlüğe sosyal yardım talebiyle gelen vatandaşlara danışmanlık hizmeti sağlamak, gerektiğinde ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmesini sağlamak.

e)  Sosyal yardımların daha etkin ve hak temelli dağıtımı için öneriler sunmak, proje ve iş planları hazırlamak.

f)  Gelen sosyal yardım talepleri üzerine, gerektiğinde Belediyeye bağlı diğer müdürlükler veya başka kurumlarla işbirliği oluşturmak.

g) Yangın ve doğal afetlerin ardından, itfaiye tespit raporu, başvuru, basın haberleri, Başkanlık talimatı gibi ihbar yolları sonucunda hızlıca sosyal incelemeyi gerçekleştirip ihtiyaçları tespit etmek.

ğ)  Belediyenin sosyal yardım kalemleri olan gıda, giyim, eşya, yakacak, askıda fatura ve kira, medikal, bebek ve eğitim malzemesi gibi ayni yardımların kapasitelerini geliştirmek.

h) Gıda ve giyim ihtiyaçlarının sağlandığı Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazası’nın kapasitesini geliştirecek bağışçı görüşmelerini koordine etmek.

ı) Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazası’na gelen bağış veya satın alma ürünlerinin durumu ile ilgili mağazalardan süreç raporu istemek ve ürün kalitesi, stok durumu, faydalanıcı sayısının düzenli şekilde raporlamasını sağlamak ve üst yönetime sunmak.

i)  Belediyenin ayni yardımlardaki ek hizmet binaları olan Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazası ile koordinasyon halinde olmak, aylık ve yıllık sosyal yardım listelerinin dağıtımını organize etmek.

j) Yoksulluk, yoksullaşma, gecekondulaşma, gettolaşma, göç vb. gibi sosyal sorunların kamu yararı amacıyla tespiti için saha incelemeleri ve araştırmaları yaparak hizmet alanındaki sosyal riskleri tespit etmek.

k) Sosyal yardımların, Müdürlükçe belirlenmiş Sosyal Yardım Değerlendirme Formu’na uygun, yerinde, ve etkili yapılmasını sağlamak.

l) Bahsedilen bütün görev ve sorumlulukları, diğer meslek elemanları ile işbirliği içerisinde ve multidisipliner bir anlayış ile yürütmek.

m)Aşevi, gıda bankacılığı, sıcak yemek, çorba çeşmesi gibi hizmetlerle temel gıda erişimini sağlamak.

n) Toplumsal yaşam içerisinde dışlanma ve damgalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan grupların sosyal eşitliğini sağlayacak faaliyetler yürütmek.

o) Toplumsal anlamda cinsiyet, ırk, din, dil vb. alanlardaki eşitliği sağlayarak eşit yurttaşlık temelinde hizmet aktarımını sağlamak.

ö) Dezavantajlı grupların yer aldığı meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, diğer dernek ve odalarla işbirliği içerisinde; kadın, engelli, yaşlı ve çocuk dostu bir kent amacını gerçekleştirmek.

p) Vatandaşların; ölüm, doğum, sağlık sorunları gibi olağandışı durumlarda vatandaşlara psikososyal destek sağlamak.

r) Toplumsal cinsiyet, yaşlanma, gençlik, çocuk işçiliği, engelsiz yaşam, kent yoksulluğu, ayrımcılık, mobbing ve toplumsal eşitlik gibi kavramlar üzerine ilçenin genel risk durumunu ilgili veriler eşliğinde araştırmalarla tespit etmek, bu doğrultuda sosyal projeler ve çalışmalar yürütmek.

Yaşlı Hizmetleri Birimi

Yaşlı Hizmetleri Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen yaşlılar için ayni veya nakdi yardım sağlamak.

b) Sosyoekonomik durumu, Belediye tarafından yardıma uygun bulunan yaşlılar için yaşlı bezi veya hasta yatağı gibi ayni yardımların bağış veya satın alma yoluyla temin etmek.

c) Sosyoekonomik yoksunluk sebebiyle kendi bakımını sağlayamayan, sağlık sorunları yaşayan hasta ve yaşlı vatandaşlar için ücretsiz evde bakım, sağlık hizmetleri ve hasta nakli hizmetleri sunmak.

ç) Alzheimerli hastalar için kurulan Alzheimer Yaşam Evi’nin işleyişini kontrol etmek ve süreç içerisinde raporlandırarak üst yönetime sunmak.

d) Alzheimer Yaşam Evi için gerekli ihtiyaçların satın alma veya bağış yoluyla karşılanması amacıyla koordinasyon sağlamak.

e) Yaşlılığın ortaya çıkardığı biyolojik, psikolojik veya sosyolojik olumsuz özellikleri saptayacak veri analizleri, saha çalışmaları yaparak ilçedeki yaşlıları bu etmenlerden koruyacak faaliyetler yürütmek.

f) Vatandaşların etkin bir yaşlılık dönemi geçirmesi amacıyla hizmet alanları içerisinde Yaşlı evleri, Huzurevleri, Sosyal Hizmet Merkezleri açmak ve yönetmek.

g) Yaşlıların boş zamanlarını anlamlı kılmak, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki danışmanlık yapmak.

ğ) Yaşlıların ilgi alanları doğrultusunda faaliyet grupları kurarak sosyal aktiviteler düzenleyerek sosyal ilişkileri güçlendirmek.

h) Yaşlıların farklı yaş gruplarından bireylerle bir araya gelmesini sağlayarak tecrübelerini aktarabileceği toplumsal bir bütünlük oluşturmak.

Engelli Hizmetleri Birimi

Engelli Hizmetleri Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye sınırları içerisinde yaşayan engellilerin medikal ve sosyal durumlarının istatistiki verilerini tutmak ve bu istatistiklere uygun politikalar yürütmek.

b) İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlar için ulaşım, gıda, giyim ve diğer ayni veya nakdi yardımları sağlamak.

c) Sosyoekonomik durumunun, medikal malzemeye erişim sağlayamayacak durumda olduğu Belediye tarafından raporlandırılan engellilerin medikal malzemelerine yönelik tekerlekli sandalye, hasta yatağı, protez, Braille veya konuşan saat, işitme cihazı vb. protez ve ortezleri bağış veya satın alma yoluyla Belediyenin imkanları doğrultusunda temin etmek

ç)  Kişisel bakımını sağlayamayan engelliler için evde bakım hizmeti sağlamak.

d) Engellilik olumsuz sosyal etkilerine karşı bilinçlendirme faaliyetleri yürüterek broşür, seminer, panel, forum vb. etkinlikler düzenlemek.

e) İlçenin engellilerin dolaşımına uygun bir mekânsal boyuta erişebilmesi amacıyla diğer müdürlüklere bu konuda önerilerde bulunmak ve çalışmalar düzenlemek.

f) Hastane, okul veya rehabilitasyon merkezine ulaşım gibi ihtiyaç durumlarında engellilerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.

g) Birime başvuran engelli ve ailelerine psikososyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, ailelere yönelik bakım konularında bilgilendirici eğitimler düzenlemek.

ğ) Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikler veya projeler için işbirliği sağlamak.