Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
4°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Yasemin GÖZKONAN KAHVECİ
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü
Tel: 0262 318 00 00 - Dahili: 2210     Faks: 0262 318 00 29     E-Mail:

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluşu, idari yapısını, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları ile çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer’i mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a)Belediye: İzmit Belediyesini,

b)Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c)Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç)Başkan Yardımcısı: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili başkan yardımcısını,

d)Belediye Meclisi: İzmit Belediye Meclisini,

e)Belediye Encümeni: İzmit Belediye Encümenini,

f)Müdürlük: İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü,

g)Müdür: İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürü’nü,

ğ)Birim: İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak, hizmet alanları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan alt servisleri,

h)Müracaatçı: Müdürlüğün yardımlarından faydalanmak amacıyla internet platformu, telefon ya da yüz yüze yolla başvuruda bulunan kişiyi,

ı)Dezavantajlı birey: Sosyal yaşam içerisinde biyolojik, psikolojik veya sosyolojik sebepler sonucunda temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk çeken, sosyoekonomik kaynaklardan etkin bir biçimde faydalanamayan kişiyi, Sosyal İnceleme: Müdürlüğe sosyal yardım talebiyle başvuran vatandaşın hane ve sosyal çevre durumunun görülmesi amacıyla sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılan hane incelemesini,

i)Sosyal İnceleme Raporu: Yapılan sosyal incelemenin sonucunda sosyal hizmet uzmanının izlenimleri ve görüşlerini içeren, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nda görüşülmek üzere düzenlenen raporu,

j)Sosyal ve Ekonomik Destek: Müracaatçının başvuruyla birlikte yapılan sosyal incelemenin ardından Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülen ayni ve nakdi desteği,

k)Bakıma muhtaç yaşlı: Temel kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan ve evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlıyı,                                                               

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 - (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Belediyenin stratejik amaç ve planları çerçevesinde, Belediyenin hedeflerine uygun olacak şekilde oluşturulan bütçenin etkili kullanımını sağlamak.

b)Müdürlüğün gelir ve gider bütçe taslağını oluşturmak.

c)Satın alınacak mal ve hizmetler için ilgili idari ve teknik şartnameyi hazırlamak

ç)Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenmiş iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

d)İhale yetkilisi olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu’nda belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

e)İzmit ilçe sınırlarında yaşayan ve sosyoekonomik anlamda kendine yetemeyen ve kaynaklardan etkin yararlanamayan vatandaşlara etkili bir sosyal destek sağlamak.

f)Fizyolojik, psikolojik veya sosyolojik birtakım sebeplerden ötürü sosyal işlevselliği zayıflamış, sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik sosyal destek mekanizmaları sağlayarak, bu destekler ile kişilerin tekrardan kendine yeter hale gelmesi noktasında aktif bir rol oynamak.

g) Dezavantajlı veya risk altındaki bir gruba mensup olan vatandaşlara, olası sosyal riskler karşısında koruyucu ve danışmanlık tedbirleri uygulamak

ğ) Toplum içerisinde oluşan sosyal adaletsizliklere karşı, özellikle dezavantajlı toplumsal gruplar odaklı projeler üretmek, fırsat eşitliğini sağlamak ve sosyal hizmet faaliyetlerini bu anlayışla yürütmek.

h) Engelli bireylerin, toplumsal yaşama katılımı konusunda mekânsal ve sosyal düzenlemeleri sağlamak.

ı) Yaşlı bireylerin, izolasyon ve düşen sosyal beceri tehditlerine karşı anlamlı bir yaşlılık sürecini oluşturacak faaliyetler yürütmek.

i)  Suça sürüklenen ya da suç mağduru olan çocuklara psikososyal destek sunarak oluşmuş ya da oluşacak travmaları engelleyecek faaliyetler yürütmek.

j) Kadınların toplumsal yaşama etkin katılımını sağlayabilmek adına, çalışan anneleri destekleyecek okul öncesi eğitimi veya kreş gibi kurumları faaliyete geçirmek ve işletmek.

k) Çocuklara ve gençlere yönelik, destekleyici, koruyucu ve önleyici hizmetler sunmak.

l)  İstihdam sorunu çeken bireylerin, nitelikli bir emek gücü kazanması ve istihdama etkin şekilde katılmaları yönünde meslek edindirme programlarına ve İŞKUR’a yönlendirmesini sağlamak.

m) Dezavantajlı grupların işlevsellik ve toplumsal katılımını arttırmak aracılığıyla ilgili kamu kurumları veya sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve protokol sağlamak.

n) Müdürlükçe yapılan sözleşmeler, satın almalar, protokoller ve teknik şartnamelerle ilgili mevzuat hükümlerinde ve bütçelerinde öngörülen düzenlemelere uygunluk yönünden incelenmek üzere gerekli belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek. 

o) Yapılan ayni ve nakdi yardımların hak temelli bir anlayışla, müracaatçıların insanlık onurunu zedelemeyecek prensipler gözetilerek dağıtımını sağlamak.

ö)Yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ve diğer sosyal destek mekanizmalarını kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi, mahkum yakını, hasta ve hasta yakınının taleplerini önceleyecek şekilde yapılandırmak.

p) Sosyal yardıma ihtiyaç duyduğu tespit edilen engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak üzere uygun nakil araçlarıyla tedavi ve resmi kurumlara ulaşımını sağlayacak projeler üretmek ve hasta yatağı, tekerlekli sandalye, hasta bezi, protez, işitme cihazı gibi ayni ihtiyaçlarını karşılamak.

r) Uygun sosyal risk raporlarını oluşturarak ilçenin sosyo-ekonomik açıdan yetersiz bölgelerinde kentleşme bilincini oluşturmak amacıyla çeşitli sosyal organizasyonlar, kurslar ve etkinlikler düzenlemek.

s) Yangın, deprem, salgın, sel vb. gibi doğal afetler sonucunda zarar maruz kalan vatandaşlara talep veya re’sen yapılan tespit üzerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

ş) Belediye Stratejik Planı’na uygun olarak yıllık bütçenin belirlenmesindeki belge hazırlıklarını yapmak.

t)Hizmet alanları içerisinde bütün vatandaşların kullandığı okullar, ibadethaneler, hastaneler gibi kurumlara temizlik ve onarım hizmetleri sunmak ve kamu yararı ilkesine uygun şekilde hizmet sağlamak.

u)  İlk, orta ve lise düzeyindeki maddi durumu yetersiz öğrencilere giyim, kırtasiye, eğitim ve öğretim malzemesi gibi ayni, ödül ve eğitim bursu gibi nakdi yardımlar yapmak.

ü) Kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütmek.

v) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun gündemini hazırlamak, sekretaryasını yürütmek, Kurula görüş ve önerilerde bulunmak.

y) Yapılan her türlü işleme ait kayıtları ilgili mevzuata uygun olarak düzenli, sistemli ve sürekli olarak tutmak ve arşivlemek.

z) İlgili mevzuat doğrultusunda Başkanlık veya ilgili Başkan Yardımcısı makamınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi

MADDE 7 - (1) Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlüğe sosyal yardım talebi ile gelen ve Belediyenin hizmet alanları içerisinde yaşayan vatandaşların taleplerini başvuru olarak almak.

b)  Başvuruda bulunan müracaatçının talepleri doğrultusunda sosyal incelemeyi gerçekleştirip, sosyal inceleme raporu ile birlikte Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na sunmak.

c) Rapor ve kurul esnasında müracaatçının ne tür yardım modelinden faydalanabileceğini belirlemek.

ç)  Yapılan ayni ve nakdi yardımların aylık raporlamasını yapmak.

d)  Müdürlüğe sosyal yardım talebiyle gelen vatandaşlara danışmanlık hizmeti sağlamak, gerektiğinde ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmesini sağlamak.

e)  Sosyal yardımların daha etkin ve hak temelli dağıtımı için öneriler sunmak, proje ve iş planları hazırlamak.

f)  Gelen sosyal yardım talepleri üzerine, gerektiğinde Belediyeye bağlı diğer müdürlükler veya başka kurumlarla işbirliği oluşturmak.

g) Yangın ve doğal afetlerin ardından, itfaiye tespit raporu, başvuru, basın haberleri, Başkanlık talimatı gibi ihbar yolları sonucunda hızlıca sosyal incelemeyi gerçekleştirip ihtiyaçları tespit etmek.

ğ)  Belediyenin sosyal yardım kalemleri olan gıda, giyim, eşya, yakacak, askıda fatura ve kira, medikal, bebek ve eğitim malzemesi gibi ayni yardımların kapasitelerini geliştirmek.

h) Gıda ve giyim ihtiyaçlarının sağlandığı Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazası’nın kapasitesini geliştirecek bağışçı görüşmelerini koordine etmek.

ı) Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazası’na gelen bağış veya satın alma ürünlerinin durumu ile ilgili mağazalardan süreç raporu istemek ve ürün kalitesi, stok durumu, faydalanıcı sayısının düzenli şekilde raporlamasını sağlamak ve üst yönetime sunmak.

i)  Belediyenin ayni yardımlardaki ek hizmet binaları olan Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazası ile koordinasyon halinde olmak, aylık ve yıllık sosyal yardım listelerinin dağıtımını organize etmek.

j) Yoksulluk, yoksullaşma, gecekondulaşma, gettolaşma, göç vb. gibi sosyal sorunların kamu yararı amacıyla tespiti için saha incelemeleri ve araştırmaları yaparak hizmet alanındaki sosyal riskleri tespit etmek.

k) Sosyal yardımların, Müdürlükçe belirlenmiş Sosyal Yardım Değerlendirme Formu’na uygun, yerinde, ve etkili yapılmasını sağlamak.

l) Bahsedilen bütün görev ve sorumlulukları, diğer meslek elemanları ile işbirliği içerisinde ve multidisipliner bir anlayış ile yürütmek.

m)Aşevi, gıda bankacılığı, sıcak yemek, çorba çeşmesi gibi hizmetlerle temel gıda erişimini sağlamak.

n) Toplumsal yaşam içerisinde dışlanma ve damgalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan grupların sosyal eşitliğini sağlayacak faaliyetler yürütmek.

o) Toplumsal anlamda cinsiyet, ırk, din, dil vb. alanlardaki eşitliği sağlayarak eşit yurttaşlık temelinde hizmet aktarımını sağlamak.

ö) Dezavantajlı grupların yer aldığı meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, diğer dernek ve odalarla işbirliği içerisinde; kadın, engelli, yaşlı ve çocuk dostu bir kent amacını gerçekleştirmek.

p) Vatandaşların; ölüm, doğum, sağlık sorunları gibi olağandışı durumlarda vatandaşlara psikososyal destek sağlamak.

r) Toplumsal cinsiyet, yaşlanma, gençlik, çocuk işçiliği, engelsiz yaşam, kent yoksulluğu, ayrımcılık, mobbing ve toplumsal eşitlik gibi kavramlar üzerine ilçenin genel risk durumunu ilgili veriler eşliğinde araştırmalarla tespit etmek, bu doğrultuda sosyal projeler ve çalışmalar yürütmek.

Yaşlı Hizmetleri Birimi

MADDE 8 - (1) Yaşlı Hizmetleri Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen yaşlılar için ayni veya nakdi yardım sağlamak.

b) Sosyoekonomik durumu, Belediye tarafından yardıma uygun bulunan yaşlılar için yaşlı bezi veya hasta yatağı gibi ayni yardımların bağış veya satın alma yoluyla temin etmek.

c) Sosyoekonomik yoksunluk sebebiyle kendi bakımını sağlayamayan, sağlık sorunları yaşayan hasta ve yaşlı vatandaşlar için ücretsiz evde bakım, sağlık hizmetleri ve hasta nakli hizmetleri sunmak.

ç) Alzheimerli hastalar için kurulan Alzheimer Yaşam Evi’nin işleyişini kontrol etmek ve süreç içerisinde raporlandırarak üst yönetime sunmak.

d) Alzheimer Yaşam Evi için gerekli ihtiyaçların satın alma veya bağış yoluyla karşılanması amacıyla koordinasyon sağlamak.

e) Yaşlılığın ortaya çıkardığı biyolojik, psikolojik veya sosyolojik olumsuz özellikleri saptayacak veri analizleri, saha çalışmaları yaparak ilçedeki yaşlıları bu etmenlerden koruyacak faaliyetler yürütmek.

f) Vatandaşların etkin bir yaşlılık dönemi geçirmesi amacıyla hizmet alanları içerisinde Yaşlı evleri, Huzurevleri, Sosyal Hizmet Merkezleri açmak ve yönetmek.

g) Yaşlıların boş zamanlarını anlamlı kılmak, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki danışmanlık yapmak.

ğ) Yaşlıların ilgi alanları doğrultusunda faaliyet grupları kurarak sosyal aktiviteler düzenleyerek sosyal ilişkileri güçlendirmek.

h) Yaşlıların farklı yaş gruplarından bireylerle bir araya gelmesini sağlayarak tecrübelerini aktarabileceği toplumsal bir bütünlük oluşturmak.

Engelli Hizmetleri Birimi

MADDE 9 - (1) Engelli Hizmetleri Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye sınırları içerisinde yaşayan engellilerin medikal ve sosyal durumlarının istatistiki verilerini tutmak ve bu istatistiklere uygun politikalar yürütmek.

b) İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlar için ulaşım, gıda, giyim ve diğer ayni veya nakdi yardımları sağlamak.

c) Sosyoekonomik durumunun, medikal malzemeye erişim sağlayamayacak durumda olduğu Belediye tarafından raporlandırılan engellilerin medikal malzemelerine yönelik tekerlekli sandalye, hasta yatağı, protez, Braille veya konuşan saat, işitme cihazı vb. protez ve ortezleri bağış veya satın alma yoluyla Belediyenin imkanları doğrultusunda temin etmek

ç)  Kişisel bakımını sağlayamayan engelliler için evde bakım hizmeti sağlamak.

d) Engellilik olumsuz sosyal etkilerine karşı bilinçlendirme faaliyetleri yürüterek broşür, seminer, panel, forum vb. etkinlikler düzenlemek.

e) İlçenin engellilerin dolaşımına uygun bir mekânsal boyuta erişebilmesi amacıyla diğer müdürlüklere bu konuda önerilerde bulunmak ve çalışmalar düzenlemek.

f) Hastane, okul veya rehabilitasyon merkezine ulaşım gibi ihtiyaç durumlarında engellilerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.

g) Birime başvuran engelli ve ailelerine psikososyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, ailelere yönelik bakım konularında bilgilendirici eğitimler düzenlemek.

ğ) Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikler veya projeler için işbirliği sağlamak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 - (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Müdürlüğün, idari ve mali bütün işlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, mevzuattaki değişimleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

b) 5393 Sayılı Kanunun 60.Maddesinin i bendince belirtilmiş yardımların koordinasyonunu sağlamak.

c) Müdürlükte çalışan personellerin özlük hakları ile ilgili ve iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

ç) Müdürlükteki hizmetlerin sosyal hizmet ilkeleri esasında yürütülmesini sağlamak.

d) Personele yönelik hizmet içi eğitimleri koordine etmek ve personellerin faydalanmasını sağlamak.

e)  Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek.

f) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

g) İhale yetkilisi olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu’nda belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

ğ)  Müdürlüğün taşınırlarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

h) Müdürlükçe yapılan sözleşmeleri, ilgili mevzuat hükümlerinde ve bütçelerinde öngörülen düzenlemelere uygunluk yönünden inceletmek amacıyla gerekli belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.

ı) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek.

i) Personel performansının kontrolünü yapmak ve personeli arttırıcı hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim taleplerinde bulunmak.

j) Stratejik plan ve Başkanlık tarafından belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda, Müdürlük faaliyet ve hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesiyle ilgili politikaları belirlemek ve üst yöneticilerin onayına sunmak.

k) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili konularda sosyal projeler hazırlamak, hazırlatmak, projelerin uygulayıcılığı ve yürütücülüğünü sağlamak, bu doğrultuda gerekli alan çalışmalarını yapmak ve yaptırmak.

l) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını, Başkanlığın stratejik hedefleri doğrultusunda hazırlamak, yıllık bütçenin bu faaliyetler doğrultusunda kullanımı için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordinasyon kurmak.

m) Müdürlüğün bütün işlerinin efektif şekilde yapılması için, Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri, beklentileri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun şekilde personel kadrosunu organize etmek.

n) Hizmetler, projeler ve faaliyetlerin iş takibini sağlamak, sonuçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistiki verilerden faydalanmak.

o) Kısa, orta ve uzun vadeli müdürlük planlarını periyodik olarak takip etmek.

ö) İç ve dış mali denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.

p) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirme görevlilerinin iş ve işlemleri doğru yaptırmalarını sağlamak ve kontrol etmek

r) İlgili mevzuat doğrultusunda Başkanlık veya ilgili Başkan Yardımcısı makamınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.