Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
15°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Yasemin GÖZKONAN KAHVECİ
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü

İZMİT BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA ESAS VE USULLERİ YÖNETMELİĞİ (06.12.2013)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmelik, İzmit Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan, maddi gücü olmayan yoksul, engelli  ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik yapılacak hizmetleri planlamak ve uygulamak, kayıt altında olanlara ekonomik desteğe devam etmek, bölgemizde olup kayıt altında olmayanların tamamına ulaşmak bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni yardımlar ile sosyal yardımların yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye tarafından yapılacak sosyal yardımların şekli ile bu  yardımlardan faydalanacak durumda olanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, ev eşyası gibi yardımları içermekte olup, müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b) Belediye: İzmit Belediyesini,

c) Belediye Başkanı: İzmit Belediye Başkanını,

ç) Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

d) Muhtar: İzmit İlçesinde bulunan Mahalle Muhtarlarını,

e) Sosyal  Yardım: Bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni yardımları,

f) Yardıma Muhtaç Vatandaşları Tespit  Formu: Yönetmelik kapsamında yardım için başvuranın ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutları ile ilgili müdürlük personelleri  tarafından tespitini içeren raporu,

g) Yönetmelik: İzmit Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği’ni ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5 - (1) Belediye bu yönetmelikle belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

(2) Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a) Belediye ayni yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.

b) Sosyal yardım programlarının uygulanmasında maddi gücü olmayan yaşlı yoksul ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız öncelikli değerlendirilir. Yardım talebinin Belediye imkânları ile karşılanamayacak derecede fazla olması halinde öncelikler; muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat sırası esas alınarak belirlenir.

c) Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri hizmeti sağlamak anlayışı içinde bulunulması esastır.

ç) Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

d) Sosyal yardımların yürütülmesi ve sunulmasında hiçbir ayrım gözetilemez.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım Esasları ve Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Olanlar

MADDE 6 - (1) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi kişilere öncelik verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıda belirtilen kişiler yararlanır.

a) Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileler,

b) İhtiyaç sahibi yaşlı ve engelliler,

c) Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,

ç) Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan ihtiyaç sahibi kişiler,

d) Belediye tarafından yaptırılacak değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilenler,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Alacak Olanların

Müracaatı, Tespiti, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Müracaat şekli

MADDE 7 - (1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler, dilekçe, telefon, fax ve internet üzerinden Belediye’ye başvurabilirler.Dilekçe dışındaki müracaat şekillerinde mürcaatcıya ilgili form doldurtulur Müracaatlar ihtiyaç sahibi kişilerin kendisi tarafından yapılacağı gibi zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri, muhtar, vatandaşlar ve dernekler tarafından da yapılabilir. Ayrıca basında çıkan haberler de ihbar olarak değerlendirilir

Müracaatların tespiti, incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 8 - (1) Sosyal yardım almak üzere müracaatta bulunan ihtiyaç sahibi kişiler hakkında en az iki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlisi tarafından kişinin ikametgâhı ve çevresi incelenerek Yardıma Muhtaç Vatandaşları Tespit Formıu, engelli ise Engelli Vatandaş Tespit Formu düzenlenir ve birim müdürü tarafından onaylanı.

 

 (2) Yönetmelikte belirtilen kişilerce yapılan müracaatlarda, müracaatçının ne tür yardım çeşitinden yararlanacağı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce ihtiyaç sahiplerinin  onurlarını zedelemeyecek şekilde  belirlenir ve değerlendirilir.

(3) Yardıma muhtaç olduğunun tespiti yardım alacağı anlamına gelmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun Tanımı, Görev ve Yetkileri

MADDE 9 – (1) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, Belediye Başkanının görevlendireceği bir Başkan Yardımcısı, Sosyal Yardım işleri Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü  ile belediyede sosyal hizmet ve yardımlardan sorumlu birim sorumlusundan oluşur.

(2) Değerlendirme Kurulu, kurul başkanının çağrısı veya kurul üyelerinin en az üçünün talebi üzerine gerekli oldukça toplanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardım Türleri, Sosyal Yardımlardan Faydalanma

ve Gerekli Belgeler

Yardım türleri

MADDE 10 - (1) Ayni yardımlar;

a) Bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, giyecek, ev eşyası engellilerin kullanımına yönelik araç-gereç ile okul kıyafetleri gibi ayni yardımlarda bulunulabilir.

b) Öğrencilere  yönelik ayni yardımlar için okul müdürlükleri veya Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencinin ihtiyaç sahibi ve öğrenci olduğunun resmi yazı ile bildirilmesi yeterlidir.

c) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği yapılabilir.

ç) Doğal afet, yangın, su baskını vb. sebeplere dayanan konut hasarları gibi durumlarda tamir, bakım ve onarım yardımları yapılabilir.

d) Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

e) Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden halkımızın cenazelerinde acılarını paylaşmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın devamını sağlamak ve ihtiyaçlarını gidermek amacı ile (5393 Sayılı Kanununun 14.15 ve 60/i ve 38/n maddesi gereğince) yemek ve iaşe yardımı yapılabilir.

f) İlçe sınırları içerisinde Muhtelif yerlerde 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.Maddesinde belirtilen “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle hizmete sunulur.Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.” Hükmü gereğince; Çorba Çeşmelerinden çorba dağıtımı ve toplu iftar yemeği ikramı yapabilir.

g) Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir.

Sosyal yardımlardan faydalanma

MADDE 11 - (1) Belediye tarafından sosyal yardım karşılığı yapılan ayni yardımlar karşılıksızdır. Ayni nitelikteki sosyal yardımlardan bu Yönetmelik esaslarına göre muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Sosyal yardımların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan elde ettikleri yardımlar dikkate alınır.

(2)Yapılan incelemeler sonucunda yardım almaya hak kazananlar yıllık olarak başvurularını yenileyeceklerdir. Yenileme sonucu durumları yeniden değerlendirilecektir.Başvurusu kabul edilerek yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahipleri bir dahaki başvuru döneminde başvurusunu yenilemediği takdirde yardım hakkını kaybedecektir..

(3) Yardım süresi dolan evden çıkamayacak durumda bulunan engelli ve yaşlılar ise başvuru döneminde Sosyal İşler Biriminden işlemlerinin evlerinde yürütülmesi için yardım talebinde bulunabilirler.

(4) Başvuru sonrasında yardım almaya hak kazanan kişinin bir (1) yıllık süre içerisinde mali durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği belediyeye ibraz etmesi zorunludur.

(5) Yardım talebinde bulunan ailenin kişi başına düşen geliri, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından değerlendirme kriterleri esas alınarak beirieni.Fazla olduğunun tespiti halinde yardımlardan yararlanamaz.

Gerekli belgeler

MADDE 12 - (1) Sosyal yardım hizmeti alacak olan Yardıma muhtaç kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;

 a) Yardım türlerine göre Belediye tarafından yürütülen yardımlara ilişkin istenilecek belgeler.

 b) Erzak Yardım Talebi: Muhtarlık Fakirlik Kağıdı, Aile fertleri Nufüs Kaydı veya nüfus cüzdanları fotokopisi,

 c) Eşya Yardım Talebi: Muhtarlık Fakirlik kağıdı, Aile fertleri Nufüs Kaydı veya nufüs   cüzdanları fotokopisi,

 ç) Manuel Tekerlekli Sandalye Talebi: Fakirlik kağıdı, Sağlık Kurulu Raporu.(En az  % 40 engellilik oranı aranacaktır)

    (2) Ancak Müdürlüğün uygun görmesi halinde Müdürlük personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu ve kimliği tespit edilenlerden başka belge istenmeksizin yardım yapılabilir.

Ayni yardımlarda satın alma işlemleri

MADDE 13 - (1) Hizmet ve yardımlarda kullanılacak mal, hizmet ve malzemelerin alımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Ayni yardımların dağıtımı

MADDE 14 - (1) Belediye tarafından bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda  ve benzeri ayni yardımlar, belediye personeli ve gönüllüler aracılığıyla belediye araçları veya hizmet alım yöntemiyle kiralanan araçlar ile muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır.

(2) Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir.

(3) Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir. Temel ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin belediye tarafından temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde madde 10’da belirtildiği üzere yapılır.

(4) Bağış/hibe edilen ayni yardımların kabulü ve tasnifi birim müdürünün kontrolünde müdürlük yetkili personellerince (En az iki kişi) yapılır ve kullanılabilecek durumda olanlar Eşya Teslim Alma tutanağı ile liste olarak tespit edilerek muhafaza edilir ve ihtiyaç sahiplerine yönetmelik hükümlerine göre dağıtılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımların Verilmesi ve Kesilmesi

Sosyal yardımların verilmesi

MADDE 15 - (1) Sosyal yardımlar için her yıl bütçe imkânları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar muhtaç kişilere ayni  yardım karşılığı sosyal yardım olarak adaletli bir şekilde dağıtılır.

Sosyal yardımların kesilmesi

MADDE 16 - (1) Gerekli evraklarda gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde ve yardım esnasında kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde yardım kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Dosya İşlemleri ve Tutanaklar

Dosya işlemleri

MADDE 17 - (1) Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir dosya açılır ve tüm evrakları buradan takip edilir. Yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi kişilerin tüm evrakları dosyalanarak saklanır.

Tutanaklar

MADDE 18 - (1) Kişilere yapılacak her türlü sosyal yardımlar için Eşya Teslim Etme ve Eşya Teslim Alma tutanakları tanzim edilir ve dosyası saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük

MADDE 19 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükmleri uygulanır. Bu Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yardım Yönetmelği Belediye Meclis Kararından sonra yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.